top of page

DRAS pháp lý

Dịch vụ Vận động Quyền của Người khuyết tật Inc

Dành cho thanh thiếu niên và người lớn bị suy giảm nhận thức cần hỗ trợ tại đồn cảnh sát, tòa án và các cuộc hẹn pháp lý.

DRAS Legal office - 08 7092 1384

DRAS Legal office - 0482 091 615

24/7 Emergency Legal Advice only - 0438 869 881

DRAS Legal Email - draslegal@dras.com.au

bottom of page