top of page

Quyền của người khuyết tật
Dịch vụ vận động Inc

Ban của chúng tôi

Ban quản lý của chúng tôi bao gồm những người khuyết tật từ khắp khu vực đô thị Adelaide và Đông Nam Nam Úc. Các thành viên hội đồng quản trị được rút ra từ tư cách thành viên của chúng tôi và các cuộc bầu cử được tổ chức hai năm một lần tại Đại hội thường niên của chúng tôi vào tháng 11.

George Poniatowski
chủ tịch

Shaun Lorrain
Phó Chủ tịch

Colleen Braddick
Thư ký

Lê Thị
Thành viên

Hùng Phạm
Thành viên

bottom of page