top of page

Vận động có hệ thống

Vận động có hệ thống nhằm mục đích xác định, thách thức và thay đổi các chính sách, luật pháp và cơ cấu có tác động tiêu cực đến người khuyết tật.

Cơ quan Vận động có Hệ thống cung cấp: 

  • Xác định các vấn đề có thể ảnh hưởng đến quyền và cơ hội của nhiều cá nhân.

  • Thúc đẩy những thay đổi về chính sách và thực tiễn của các cơ quan chính phủ và các dịch vụ khác để đảm bảo rằng người khuyết tật không bị phân biệt đối xử và thiệt thòi.

​​

  • Hành động nhằm nâng cao các dịch vụ được cung cấp cho người khuyết tật và người chăm sóc họ và đảm bảo các dịch vụ đó lấy con người làm trung tâm.

 

Hoạt động của Chương trình Vận động Có Hệ thống

Hầu hết các vấn đề về hệ thống do Dịch vụ Vận động Quyền của Người khuyết tật thực hiện đều bắt đầu từ Chương trình Vận động Cá nhân cũng như các nguồn khác.

 

Một cách tiếp cận có hệ thống được thực hiện khi một vấn đề ảnh hưởng đến nhiều người. Điều này sẽ đảm bảo rằng vấn đề được giải quyết và nhiều người có thể không bao giờ tiếp cận được các dịch vụ vận động sẽ được hưởng lợi từ hoạt động vận động có hệ thống.

 

DRAS làm việc với mọi người để xác định các vấn đề ảnh hưởng đến nhiều người khuyết tật. Chúng tôi làm việc một cách có chiến lược để thực hiện những thay đổi có lợi cho toàn bộ cộng đồng.  

Chúng tôi thực hiện điều này bằng cách đại diện cho lợi ích của các thành viên trong các ủy ban và hội đồng khác nhau có khả năng thay đổi cuộc sống của người khuyết tật tốt hơn. Chúng tôi cũng đưa ra các nguyên nhân và vận động hành lang để thay đổi luật pháp và chính sách.

 

Nếu bạn tin rằng bạn biết về một vấn đề hoặc chính sách tạo ra rào cản hoặc phân biệt đối xử với người khuyết tật và/hoặc gia đình họ, chúng tôi khuyến khích bạn liên hệ với DRAS qua email hoặc theo số 8351 9500 để chúng tôi có thể cùng bạn soạn thảo kế hoạch thay đổi .

 

Hoặc bạn có thể tìm kiếm các nhóm trọng tâm khu vực của chúng tôi (chúng tôi sẽ đăng ngày và giờ lên Facebook) và các nhóm cộng đồng tự vận động của chúng tôi (gọi cho chúng tôi theo số 8351 9500 hoặc 0475 751 131 để biết chi tiết)

bottom of page